საერთაშორისო დაცვა

საერთაშორისო დაცვა ეს არის შესაძლებლობა მოიპოვოთ საკუთარი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა იმ სახელმწიფოს ფარგლებს გარეთ, რომელმაც უარი თქვა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და ნორმების შესაბამისად იურიდიულ დახმარებაზე ან როდესაც არსებობს შესაძლებლობა მოიპოვოთ საკუთარი უფლებების დაცვა იმ სახელმწიფოსგან, სადაც მიმდინარეობს, დაწყებულია ან არსებობს სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების საფრთხე.
უფლებების დაცვა საქართველოში
თქვენ მიმართეთ საქართველოს სასამართლოებს, მაგრამ თქვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა არც ერთ დონეზე. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, როდესაც სასამართლო სისტემის გადაწყვეტილებები არაეფექტურია.
ჩვენს ადვოკატებს აქვთ მნიშვნელოვანი გამოცდილება საქართველოში მსგავსი პრობლემების წინაშე მყოფი პირების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის საქმეში. ჩვენ ვფლობთ საერთაშორისო სამართლში სიღრმისეულ ცოდნას და გამოცდილებას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმეების წარმოების პროცესში — 40-ზე მეტი წარმატებული საქმე - თქვენთვის სამართლიანობის მისაღწევად.
INTERPOL-ან ურთიერთქმედება
თქვენი სახელი უაკნონოდ იქნა შეტანილი INTERPOL-ის საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებში საერთაშორისო ორდერის ან დიფუზიის საფუძველზე პოლიტიკური ან არაკეთილსინდისიერი კომერციული მოტივებით, რაც ხელს გიშლით მოგზაურობაში და ცხოვრებას დაპატიმრების შიშის გარეშე.
ჩვენ გთავაზობთ უნიკალურ იურიდიულ მომსახურებას INTERPOL-თან მიმოწერაში. ჩვენი მიზანია დავადგინოთ ძიების ფაქტი და გამოგრიცხოთ მონაცემთა ბაზებიდან, თუ ეს განხორციელდა უკანონოდ. ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ დაუმსახურებელი დევნა და დაიბრუნოთ გადაადგილების თავისუფლება.
ჰუმანიტარული სტატუსი საქართველოში
თქვენ ითხოვთ თავშესაფარს ან გჭირდებათ ჰუმანიტარული დაცვა საქართველოში, მაგრამ ხვდებით წინაღობებს  საიმიგრაციო კანონმდებლობაში და სირთულეებს თქვენი საფუზვლების დამტკიცებაში.
ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს პროფესიონალურ მხარდაჭერას ჰუმანიტარული სტატუსის მოპოვებაში. ჩვენ დაგეხმარებით მოამზადოთ საჭირო დოკუმენტები და ეფექტურად წარუდგინოთ თქვენი საქმე საიმიგრაციო ორგანოებში. ჩვენთან პროცესი ნათელი და პროგნოზირებადი ხდება.

როგორ მუშაობს
1
თქვენ ავსებთ განაცხადს ვებგვერდზე ან გვიკავშირდებით სხვა თქვენთვის მოსახერხებელი გზით
2
ჩვენ განვიხილავთ თქვენს საკითხებს და გთავაზობთ მომსახურების ოპტიმალურ პაკეტს
3
ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, ხელს ვაწერთ NDA-ს
4
გამოვითხოვთ და ვაანალიზებთ საჭირო დოკუმენტებს და ინფორმაციას თქვენი საქმის შესახებ
5
ჩვენ ვემზადებით განაცხადის შესატანად საჭირო დანართებით და ვუგზავნით მას ECHR-ს ან CCF INTERPOL-ს - თქვენი მომართვის შინაარსიდან გამომდინარე - და, როგორც თქვენი ადვოკატი, ვუკავშირდებით ამ ინსტიტუციებს, მანამ სანამ არ მივიღებთ განხილვის დადებით შედეგს
6
ვამზადებთ ქეისს ჰუმანიტარულ სტატუსის მიღებასთად დაკავშირებით (პოლიტიკური თავშესაფრის ან ლტოლვილის სტატუსი საქართველოში), ვახორციელებთ ტქვენს წარმომადგენლობას ყველა ეტაპზე: საბუთების წარდგენიდან პირადობის მოწმობის მიღებამდე

მომსახურება
საერთაშორისო დაცვა - მიმართვა ევროპის სასამართლოში
მიმართვის ფასი
— რჩევების მიწოდება საერთაშორისო ინსტიტუციებში შიდა სასამართლოების გადაწყვეტილებების გასაჩივრებასთან დაკავშირებით, რომელთა განხილვა ძალიან გაჭიანურდა  ან ატარებდა დამკვეთისთვის არადამაკმაყოფილებელ ხასიათს

— სასამართლო საქმეების მასალების შესწავლა, გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ან ECHR-ის მიერ საერთაშორისო სამართლის შესაბამისი მუხლის გამოყენების პრაქტიკის ძიება, საერთაშორისო ინსტიტუტებისთვის მიმართვის პერსპექტივების შეფასება

— საერთაშორისო დაცვის შესახებ განცხადების მომზადება და წარდგენა, სასამართლოსთან ან სხვა ორგანოსთან მიმოწერა, მონაცემთა ბაზებში კონტროლი, დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენა, წარმომადგენლობა სასამართლო სხდომებზე

— სასამართლო აქტის აღსრულება, შიდასახელმწიფოებრივი სასამართლოს გადაწყვეტილებების გადახედვაზე განცხადებების შეტანა
აირჩიეთ
საერთაშორისო დაცვა - ჰუმანიტარული დაცვა
მიმართვის ფასი
— რჩევების მიწოდება მიგრაციის დეპარტამენტში ლტოლვილის სტატუსის ან ჰუმანიტარული დაცვით სარგებლობის მქონე პირისთვის მიმართვის პერსპექტივების შესახებ

— ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების ან ჰუმანიტარული დაცვით მოსარგებლე პირის ინდივიდუალური შემთხვევისთვის დოკუმენტების მომზადება და წარდგენა, სათანადოდ შერჩეული სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი დოკუმენტების თანდართვით, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის პოლიტიკური ან სხვა მიზეზების გამო დევნის ფაქტს

— საჭიროების შემთხვევაში ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარის გასაჩივრება სასამართლოში, კლიენტის დევნის დამტკიცების და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების მოთხოვნის მართებულობის დასაბუთების მიზნით
აირჩიეთ

 • უპირატესობები

 • განაცხადის მიზანშეწონილობის ანალიზი

  ჩვენ არ ვიღებთ უპერსპექტივო საქმეებს. ჩვენი ექსპერტიზის დონე საშუალებას იძლევა ნათლად აღვნიშნოთ პრეტენზიების დაკმაყოფილების ალბათობა, რაც აძლევს კლიენტს შესაძლებლობას მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილებები სამართლებრივი ქეისის გაგრძელებისთან და შეწყვეტასტან დაკავშირებით
 • ქეისის ანალიზის შედეგებზე დაფუძნებული დროული რეკომენდაციები

  ჩვენ ვავსებთ და ვაფორმატებთ პაკეტში არსებულ მტკიცებულებებს რაც შეიძლება ეფექტურად, ან ვეძებთ დამატებით მტკიცებულებებს
 • კონტაქტები საერთაშორისო უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან

  ჩვენ დავაჩქარებთ INTERPOL-ის  ან მიგრაციის დეპარტამენტისთვის განკუთვნილი  პოზიტიური დასკვნების მოპოვების პროცესს, მაგალითად, ქვეყანაში არსებული დევნის პოლიტიკური ხასიათის ან სხვა გარემოებების შესახებ, რომელთა ქმედებები წარმოადგენს დავის საგანს, შედეგების პროგნოზირებადობის უზრუნველყოფით და რისკების მინიმუმამდე დაყვანით
 • ადვოკატების მიერ საქმის წარმოების შესახებ ანგარიშების გამჭვირვალობა და კანონზომიერება

  თქვენ შეგიძლიათ მარტივად აკონტროლოთ თქვენი საქმის მოძრაობა
 • მუშაობა გამოცდილ იურისტებთან, რომლებიც საუბრობენ თქვენს ენაზე

  JUST Advisors-ის ყველა იურისტს აქვს პირადი დადებითი გამოცდილება საერთაშორისო სამართლებრივი საკითხების გადაწყვეტაში

JUST Advisors-ის ექსპერტების შედეგები

ქეისი N 1
ამოცანა:
JUST Advisors-ის ადვოკატებს დაუკავშირდა ინდივიდუალური მეწარმე, რომელმაც შემთხვევით შეიტყო რუსეთში სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შესახებ „თაღლითობის“ მუხლით იმ კომერციულ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელსაც ის ეწეოდა გამგზავრებამდე და შეწყვიტა მრავალი წლის წინ.
გადაწყვეტილება:
ადვოკატებმა გააანალიზეს საქმის მასალები და კლიენტის სახელით მოამზადეს წერილი INTERPOL-ის ფაილების დამმუშავებელ კომისიაში მის სახელზე საერთაშორისო კრიმინალურ პოლიციაში ექსტრადიციის მოთხოვნის არსებობის შესახებ.
შედეგი:
INTERPOL-ის წერილით დამაზუსტებელი მოთხოვნის წარდგენიდან რამდენიმე თვეში დამკვეთმა მიიღო დოკუმენტი, საიდანაც გაირკვა, რომ ძებნის შესახებ ორდერი არ აღსრულდება.
მალე კლიენტი გადავიდა კვიპროსში ყოველგვარი სირთულის გარეშე.

ქეისი N2
ამოცანა:
მშვიდობიანი საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისთვის კლიენტი დაჯარიმდა პოლიციის მიერ.
გადაწყვეტილება:
JUST Advisors-ის ადვოკატებმა შეიტანეს სარჩელი ECHR-ში ადამიანის ძირითადი კონვენციური უფლებების დარღვევის საფუძვლით.
შედეგი:
ECHR-ს მიერ ადმინისტრაციული სასჯელის შესახებ შიდა სასამართლოების გადაწყვეტილება უკანონოდ გამოაცხადა და კლიენტის სასარგებლოდ დააკისრებული იქნა კომპენსაცია 7000 ევროს ოდენობით - ეს გადაწყვეტილება ამჟამად გადაეგზავნა შესასრულებლად კომპეტენტურ ფინანსურ ორგანოს.

ქეისი N3
ამოცანა:
დამკვეთის  პასპორტის გაუვიდა მოქმედების ვადა, რომელიც გაცემული იყო პოლიტიკური მოტივებით დევნის განმახორცილებლი ქვეყნის მიერ.
გადაწყვეტილება:
JUST Advisors-ის ადვოკატებმა მოითხოვეს სამთავრობო უწყებებისგან განმარტება და მოამზადეს მიმართვა მიგრაციის დეპარტამენტში ჰუმანიტარული სტატუსის მისაღებად.
შედეგი:
კლიენტმა მიიღო შიდა ID ბარათი  პერსონალური ნომრით - რომელიც საშუალებას იძლევა კანონიერად და ხანგრძლივი დროით დარჩეთ ქვეყანაში.
დამკვეთი თავს დაცულად გრძნობს და სარგებლობს საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ყველა გარანტიით.

მიმოხილვები

გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram
JUST Advisors ასევე უზრუნველყოფს ყოვლისმომცველ იურიდიულ მომსახურებას კომპანიებისთვის. ჩვენი იურისტებისა და გამოცდილი ბუღალტრების გუნდი თანამშრომლობს საგადასახადო კონსულტანტებთან და აუდიტორებთან, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ბიზნესის ორმაგ დაცვას
დამატებით