იურიდიული Check Up

ჩვენ გეხმარებით დაიცვათ თქვენი ბიზნესი სამართლებრივი რისკებისგან და გავცემთ მკაფიო რეკომენდაციებს მის კანონიერ წარმართვასთან დაკავშირებით.
რას ვაკეთებთ ჩვენ
◾️ შრომითი ხელშეკრულებების არსებობის და კანონმდებლობის მოთხოვნებთან მათი შესაბამისობის ანალიზი
◾️ კლიენტის მიერ წარმოების უსაფრთხოების კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვის შემოწმება
◾️ კლიენტის მიერ პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვის შემოწმება
◾️ შრომით მიგრანტთა შესახებ კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვის შემოწმება

ღირებულება: 750 ლარიდან დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით
ვადა: 10 სამუშაო დღე
◾️ თქვენი წესდების და კორპორატიული დოკუმენტების კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება
◾️ დირექტორთან დადებული ხელშეკრულების შემოწმება
◾️ კორპორატიული პროცედურების ანალიზი

ღირებულება: 750 ლარიდან, კომპანიის რეგისტრაციის ფორმისა და თარიღის მიხედვით
ვადა: 10 სამუშაო დღე
◾️ სამეურნეო ხელშეკრულებების სამართლებრივი შემოწმება კანომდებლობის შესაბამისად
ღირებულება: 900 ლარიდან დღგ-ს გადამხდელის სტატუსის გათვალისწინებით და კომპანიის რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით
ვადა: 10 სამუშაო დღე
◾️ ადმინისტრაციულ პროცედურების დაცვის ანალიზი
◾️ საჭირო ნებართვების, შეთანხმებების და ლიცენზიების არსებობის შემოწმება
◾️ რისკების იდენტიფიცირება და რეკომენდაციები მათი მინიმიზაციისთვის

ღირებულება: 450 ლარიდან დღგ-ს გადამხდელის სტატუსის გათვალისწინებით
ვადა: 10 სამუშაო დღე
◽️ მოიცავს CheckUp-ის ყველა ტიპის ერთდროულად


*სპეციალური ფასი – თითოეული ტიპის CheckUp-ის ღირებულების 15% ფასდაკლება
მომსახურების მიწოდების ვადა 15 სამუშაო დღე
◽️ მოიცავს ყველა სახის CheckUp-ს უწყვეტად პირველი CheckUp-დან 6 თვის განმავლობაში

*სპეციალური ფასი – თითოეული ტიპის CheckUp-ის ღირებულების 10% ფასდაკლება
მომსახურების მიწოდების ვადა 15 სამუშაო დღე

იურიდიული Check Up

კანონის შეუსრულებლობამ ან/და არცოდნამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა სამართლებრივი სირთულეები და ფინანსური ზარალი.

საქართველოში ბიზნესის წარმოება დაკავშირებულია საქმიანობის სამართლებრივ და მართველობის ადმინისტრაციულ რეგულირებასთან.

JUST Advisors-ი 5 წელზე მეტია უწევს იურიდიულ მომსახურებას ქართულ კომპანიებს და ამიტომ კარგად იცის ბიზნესის „სუსტი წერტილები“-ს შესახებ. ჩვენ გვესმის, რომ ყოველთვის არ არის საკმარისი დრო და რესურსი კომპლექსური იურიდიული მომსახურებისთვის, მაგრამ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ბიზნესი, ისევე როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, მოითხოვს რეგულარულ შემოწმებას და პროფილაქტიკას. ზუსტად ამიტომ, ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებას – იურიდიული Check Up. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ბიზნესის კომპლექსურ და პროფესიონალურ შემოწმებას მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის თვალსაზრისით, ვავლენთ რისკებსა და სისუსტეებს და გთავაზობთ პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს მათ მოსაგვარებლად. ჩვენი ექსპერტები უზრუნველყოფენ თქვენი ქმედებების კანონთან შესაბამისობას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შესაძლო ზარალი და დამდგარი სირთულეები.

როგორ მუშაობს ეს
1
შეავსეთ განაცხადი ვებგვერდზე ან დაგვიკავშირდით თქვენთვის სხვა მოსახერხებელი გზით
2
ჩვენ განვიხილავთ თქვენს ამოცანებს და გთავაზობთ იურიდიული Check Up-ის ოპტიმალურ ვარიანტს
3
ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, ხელს ვაწერთ NDA-ს
4
გამოვითხოვთ საჭირო დოკუმენტებს და ინფორმაციას თქვენი ბიზნესის შესახებ
5
ვამოწმებთ
6
წარმოგიდგენთ წერილობით დასკვნას, რომელშიც აღწერილი იქნება შემოწმების შედეგები, გამოვლენილი რისკების შეფასება და რეკომენდაციები მათ აღმოფხვრელად ან მინიმუმამდე დასაყვანად
უპირატესობები ბიზნესში
 • უპირატესობები ბიზნესში

 • რისკის მინიმუმამდე დაყვანა

  პოტენციური სამართლებრივი სირთულეების იდენტიფიცირება და გადაჭრა მათ წარმოშობამდე
 • დროისა და რესურსების დაზოგვა

  სამომავლო სამართლებრივი დავების და კონფლიქტების პრევენცია, კომპანიის დროისა და სახსრების დაზოგვა
 • რეპუტაციის ამაღლება:

  ბიზნესის კანონიერება და გამჭვირვალობა, პარტნიორებისა და კლიენტების ნდობის გაღრმავება/განმტკიცება
 • ჯარიმებისგან დაცვა

  პრევენცია, კანონმდებლობის დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებისა და სანქციებისთვის
 • თავდაჯერებულობა ბიზნესში

  ბიზნესის მდგრადი განვითარებისთვის მისი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა

JUST Advisors-ის ექსპერტების შედეგები

1 შემთხვევა:
2022 წელს დარეგისტრირებული ITკომპანია საქართველოში, წარმოადგენს საერთაშორისო ჰოლდინგის ნაწილს. კომპანიას ყავს 60-ზე მეტი დასაქმებულით, რომელთა ძირითადი ნაწილი შესდგება უცხოელი დასაქმებულებისგან. ასევე კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს უცხოელ დამკვეთებთან და კონტრაქტორებთან.
ამოცანა:
განხორციელდეს კომპანიის საქმიანობის სრული იურიდიული შემოწმება. უპირველეს ყოვლისა, შრომითი ურთიერთობები და უცხოელ კონტრაქტორებთან დადებული ხელშეკრულებების საგადასახადო შედეგები

მიზანი:
საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის და შესაძლო პასუხისმგებლობის დაკისრების რისკების გამოვლენა

მნიშვნელოვანია
კომპანიაში დასაქმებული უცხოელი თანამშრომლების და პარტნიორების დიდი ოდენობა ზრდის დოკუმენტაციებში და ხელშეკრულებებში სამართლებრივი შეცდომების დაშვების რისკს.
იურიდიული Check Up-ის პროცესი:
1
განხორციელდა საქართველოს შრომის კოდექსთან, შრომის ინსპექციის და სასამართლო პრაქტიკასთან შესაბამისობის მიზნით შრომითი ხელშეკრულებების და დასაქმებულების გათავისუფლების შესახებ დოკუმენტების სრული ანალიზი.
2
შესწავლილია უცხოელი მიგრანტების რეგისტრაციის საკითხი
3
განხორციელდა უცხოელ დამკვეთებთან და კონტრაქტორებთან გაფორმებული სამოქალაქო-სამართლებრივი ხელშეკრულებების სრული ანალიზი მათი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსთან და საერთაშორისო კანონმდებლობის დებულებების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად.
4
განხორციელდა საგადასახადო ვალდებულებების შემოწმება საქართველოს საგადასახადო კოდექსისა და ორმაგი დაბეგვრის შესახებ ხელშეკრულებების დებულებებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, კერძოდ დღგ-ს დაბრუნების და გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაბეგვრის კუთხით.
რეკომენდაციების დაცვით კომპანია შეძლებს მინიმუმამდე დაიყვანოს შრომისა და საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების რისკი. არსებობდა 15000 ლარის ჯარიმის დაკისრების რისკი.
რეკომენდაცია:

◾️ შრომითი ხელშეკრულებების შრომის კოდექსის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა
◾️შრომითი ხელშეკრულებების ქართულ და ინგლისურ ენებზე გააფორმება
◾️ უცხოელი დასაქმებულები რეგისტრაცია
◾️ საგადასახადო რეზიდენტობის ცნობების მოთხოვნა უცხოელი კონტრაქტორებისგან

2 ქეისი:
რესტორანი დარეგისტრირდა 2019 წელს. კომპანიაში დასაქმებულია როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები.
ამოცანა:
კომპანიის საქმიანობის სრული იურიდიული შემოწმება: შრომითი ურთიერთობების, მართვის ადმინისტრაციული პროცედურების დაცვა, მომწოდებლებთან ხელშეკრულებების გაფორმება და სოციალურ ქსელებში რეკლამის შესახებ კანონმდებლობის დაცვა.

მიზანი:
საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის და შესაძლო პასუხისმგებლობის დაკისრების რისკების გამოვლენა
იურიდიული Check Up-ის პროცესი:
1
ჩატარდა კორპორატიული დოკუმენტაციის ანალიზი
2
ჩატარდა შრომითი ხელშეკრულებების ანალიზი, განხორციელდა მიგრანტი დასაქმებულების რეგისტრაცია შემოსავლების სამსახურში და მიგრანტთა ერთიან ბაზაში
3
განხორციელდა მართვის ადმინისტრაციულ პროცედურებთან შესაბამისობის ანალიზი
4
განხორციელდა მომწოდებლებთან ხელშეკრულებების ანალიზი. ჩატარდა კომპანიის სოციალური ქსელების ანალიზი
კომპანიამ JUST Advisors-ის ექსპერტებთან ერთად აღმოფხვრა გამოვლენილი დარღვევები, რამაც გამორიცხა შრომისა და ადმინისტრაციული კანონმდებლობის დარღვევისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების რისკი, ჯამურად 25000 ლარზე მეტი ოდენობით.
რეკომენდაცია:

◾️ შრომითი ხელშეკრულებების დადების უზრუნველყოფა და დასაქმებულთა რეგისტრაცია
◾️ წესდების კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა, ხელახალი რეგისტრაციის პროცედურის გავლა
◾️ მოლაპარაკების წარმოება მომწოდებლებთან, ცვლილებების შეტანა მათთან დადებულ ხელშეკრულებებში
◾️ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაცია, უსაფრთხოების სპეციალისტთან ხელშეკრულების გაფორმება, HACCP-ის სტანდარტის დანერგვა

მიმოხილვები

პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე

მომსახურება ეფექტურია იმ კომპანიებისთვის, რომლებსაც ჰყავთ დასაქმებულები შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, ასევე იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც ხასიათდებიან საგადასახადო დაბეგვრის განსხვავებული თავისებურებებით და მართვის ადმინისტრაციული პროცედურების განხორციელებით
გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram
კომპლექსური იურიდიული მომსახურება ბიზნესისთვის
JUST Advisors ასევე კომპანიებისთვის გთავაზობთ სააბონენტო ბუღალტრულ მომსახურებას. იურისტების და ბუღალტრების ერთობლივი მუშაობა პროფესიონალ საგადასახადო კონსულტანტებთან და აუდიტორებთან ერთად წარმოადგენს თქვენი ბიზნესის ორმაგ დაცვას
დამტებით