უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებები

გარიგებების კომპლექსური იურიდიული მხარდაჭერა: დეველოპერის/გამყიდველის შემოწმება, ობიქეტის შემოწმება, გარიგებების ანგარიშსწორების სტრუქტურირება, ხელშეკრულებების შედგენა, გარიგების რეგისტრაცია, კონსულტაციები გარიგებების დაბეგვრისა და უძრავი ქონების უფლებასთან დაკავშირებით
რა შედის მომსახურებაში
ობიექტის შემოწმება


შეზღუდვების და ყადაღის არსებობა/არარსებობა, შეძენის კანონიერება, ფართის შესაბამისობის შემოწმება საჯარო რეესტრის მონაცემებთან, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების რეესტრში არსებობა/არარსებობის დადგენა, ტექნიკური ექსპერტიზა.
გამყიდველის შემოწმება

მესაკუთრის უფლებამოსილებები, ოჯახური მდგომარეობა, არასრულწლოვანთა უფლებები, კომპანიების მართვის ორგანოების უფლებამოსილებები
ხელეკრულების სტრუქტურირება

იპოთეკის ხელშეკრულება,
ძირითადი ხელშეკრულება, ანგარიშსწორების წესი, იპოთეკის მოხსნა, აუქციონზე შეძენა, ხელშეკრულების რეგისტრაცია და შეზღუდვების რეგისტრაცია
იჯარის ხელშეკრულედის დადება
ობიექტისა და მესაკუთრის შემოწმება, გამოყენების მიზნებისთვის ტექნიკური აუდიტი, ანაბრის შეწყვეტისა და დაბრუნების პირობები, მყარი საიჯარო ქირის გარანტია
მიწის ნაკვეთის ყიდვა

მიწის ნაკვეთის და მესაკუთრის შემოწმება, უცხოელის მიერ შეძენის შესაძლებლობის შეფასება და წინადადებები ფლობის სტრუქტურასთან დაკავშირებით, ხელშეკრულებების შედგენა და რეესტრში რეგისტრაცია.
ბინის ყიდვა ახალ აშენებულ კორპუსში

დეველოპერის (მოვალეთა რეესტრი, გაკოტრება, რეპუტაცია), ობიექტის (მიწის გამოყოფა, მშენებლობის ნებართვა, ვადების დაცვა), დეველოპერთან დასადები ხელშეკრულებების შემოწმება და შეთანხმება (წინარე ხელშეკრულება, ნასყიდობის ხელშეკრულება, მართვის ხელშეკრულება), ხელშეკრულებების ხელმოწერა და რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დავები
იჯარის და ნასყიდობის ხელშეკრულებების შეწყვეტა, მშენებლობის პირობების ან/და ხარისხის დაუცველობა, ობიექტის შეძენისას შეცდომაში შეყვანა
დაკავშირებული სერვისები

კონსულტაციები უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით გარიგებების დაბეგვრასა და საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, მოკლევადიანი და საინვესტიციო დროებითი ბინადრობის ნებართვები, რეგისტრაცია საცხოვრებელ ადგილზე, ობიექტის მოვლა-პატრონობა.

საქართველოში უძრავი ქონების გარიგების იურიდიული მხარდაჭერა თქვენი სიმშვიდის გარანტიაა!

ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ეტაპზე წარმატებული გარიგებების განხორციელების მნიშვნელოვანი გამოცდილება, მათ შორის მშენებარე ბინების შეძენის, ელიტური ბინების გამყიდველის ვალდებულებით დატვირთვის, აპარტამნეტების ახალ გუდაურსა და ორბი ჯგუფის საკურორტო პროექტებში შეძენის, აგრეთვე გამოცდიელბა რთული საიჯარო ვალდებულებების სტრუქტურირებაში.

ჩვენ ვამაყობთ არაერთი წარმატებული ქეისით, რომელთა ფარგლებშიც ჩვენ განვახორციელეთ რთული საიჯარო ვალდებულებები. სერტიფიცირებულ აუდიტორებთან, შემფასებლებთან, დამგეგმავებთან, საკადასტრო ინჟინრებთან, ბროკერებთან და დიზაინერებთან ჩვენი გრძელვადიანი პარტნიორული ურთიერთობის საფუძველზე, ჩვენ გარანტიას გაძლევთ, უძრავი ქონების გარიგებების ყველა ასპექტთან მიმართებაში, სრული და კომპლექსური მომსახურების მიწოდებაში.

ჩვენ მზად ვართ მოვაგვაროთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ამოცანა, თუნდაც დისტანციურად, თქვენგან მიღებული მინდობილობის საფუძველზე. თქვენი მოხერხებულობისთვის ჩვენ ასევე გთავაზობთ ონლაინ კონსულტაციებს და დეტალურ ანგარიშიგების წარდგენის შესაძლებლობას.
გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram