მთავარი ბუღალტერი განსხვავდება ფინანსური დირექტორისგან. რატომ და რა უნდა გააკეთოს ამის შესახებ?

ჩვენ განვმარტავთ თითოეული სპეციალისტის ფუნქციონირებას და ვპასუხობთ კითხვაზე მიზანშეწონილია თუ არა ფინანსური დირექტორის ამოცანების აუთსორსინგი
10 იანვარი 2024
იულია სმაგინა, ფინანსური დირექტორი JUST Advisors
ბოლო დროს კლიენტების საჭიროებები JUST Finance-ის პრაქტიკაში გაფართოვდა და გასცდა საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და საგადასახადო ანგარიშების წარდგენის მოთხოვნებს. იზრდება მოთხოვნა ბუღალტრული აღრიცხვის მონაცემების სისტემატიზაციაზე, ასევე სხვა მონაცემთა ბაზებისა და წყაროების შესახებ ინფორმაციის მიღებაზე, მენეჯმენტის ბუღალტრულ აღრიცხვასა, ბიუჯეტსა და ფინანსური დაგეგმვის მხარდაჭერაზე.
ჩნდება მოთხოვნები ბიზნესის ანალიზისა და ინდივიდუალური რეკომენდაციების მომზადებისთვის, რომლებიც მოიცავს ამ სფეროს მოთხოვნების ფართო სპექტრს:
 • რომელი აქტივობები, საქონელი და მომსახურება ითვლება პრიორიტეტად, როგორ ეფექტურად ვმართოთ მათი ღირებულება და ხარჯები?
 • როგორ განვსაზღვროთ ძირითადი პარამეტრები რეგულარული მონიტორინგისთვის?
 • როგორ შევაფასოთ მიმდინარე და პერსპექტიული პროექტების მარგინალობა, თანამშრომლებისა და გუნდების ეფექტურობა?
 • როგორ სწორად ვმართოთ სააქციო კაპიტალი?
 • როდის არის მიზანშეწონილი მესამე მხარის დაფინანსების მოზიდვა?
ეს მხოლოდ რამდენიმე შეკითხვაა, რომელთაც კომპანიას შეიძლება წააწყდეს და ხშირად, განსაკუთრებით ბიზნესის განვითარების ადრეულ ეტაპზე, მთავარ ბუღალტერს ევალება მათი გადაჭრა. დროთა განმავლობაში, იდეალურ შემთხვევაში, ეს პასუხისმგებლობა შეიძლება გადაეცეს ახალ პერსონალს - ფინანსურ დირექტორს. თუმცა, ნაკლებად ოპტიმალურ სცენარებში, მთავარმა ბუღალტერმა შეიძლება გააგრძელოს ამ ამოცანების რეგულარულად შესრულება, ძირითადი საქმიანობის ხარჯზე და ეს ყველაფერი სამუშაოს შესრულების ხარისხზე გავლენას აუცილებლად მოახდენს.

ეს მიდგომა ყოველთვის არ არის ყველაზე ეფექტური. ახლა ჩვენ აგიხსნით რატომ.

მთავარი ბუღალტერის ამოცანები

დასაწყისისთვის, მოდით გამოვყოთ მთავარი ბუღალტერის კლასიკური ფუნქციონირება. მის საქმიანობაში მთავარია სწორად შედგენილი სავალდებულო ანგარიშები დროულად წარუდგინოს ადგილობრივ მარეგულირებელ ორგანოებს და უზრუნველყოს, რომ მათ არ ჰქონდეთ რაიმე შეკითხვა ან პრეტენზია თავად კომპანიისა და მისი მენეჯმენტის მიმართ.

მთავარი ბუღალტერი კანონით დადგენილ ვადებში:
 • ამუშავებს პირველად დოკუმენტებს.
 • იხდის გადასახადებს.
 • ადასტურებს ყველა დასრულებულ ტრანზაქციას.
 • აწარმოებს ფინანსურ ანგარიშგებას.
 • ქმნის და წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციას.
ანუ, მთავარ ბუღალტერს არ მოეთხოვება ფინანსური და ბიზნეს დაგეგმარება, შემოსავლებისა და ხარჯების ანალიზი, მენეჯმენტის ანგარიშგების მომზადება და მისი ავტომატიზაციის ზედამხედველობა, რაიმე რეკომენდაციის გაცემა კომპანიის საქმიანობის ოპტიმიზაციის, სახსრების განთავსებისა და გამოყენების, კაპიტალისა და ვალის მართვის შესახებ. და ა.შ. ეს ყველაფერი სწორედ ფინანსური დირექტორის პასუხისმგებლობის სფეროა.

ფინანსური დირექტორის ამოცანები

ფინანსური დირექტორის პასუხისმგებლობები შეიძლება დაიყოს სამ მნიშვნელოვან სფეროდ:
1. ლიკვიდობის მენეჯმენტი და ბიზნესის დაფინანსების ადეკვატურობის უზრუნველყოფა
ფინანსური დირექტორი ხდება შეუცვლელი, როდესაც კომპანიას აწყდება ფულადი სახსრების პოტენციური ხარვეზები ან როდესაც ასეთი ხარვეზები უკვე მატერიალიზებულია ისეთი ფაქტორების გამო, როგორიცაა ბიზნესის ორგანული ზრდა, სტრუქტურული ცვლილებები ან ფონდის არაეფექტური მართვა.

გარდა ამისა, თუ კომპანია ეძებს ფინანსურ რესურსებს გაფართოებისთვის და ახალი პროექტებისთვის, რაც მოითხოვს ბანკებთან და ინვესტორებთან მჭიდრო თანამშრომლობას, ფინანსური დირექტორი აუცილებელია.
ფინანსური დირექტორის ფუნქციები ამ ამოცანების ბლოკში მოიცავს:
 • 1
  ფინანსური დაგეგმვა და ბიუჯეტირება, გადახდის კალენდრის შენარჩუნება და დამატებითი დაფინანსების საჭიროების ადრეული იდენტიფიცირება.
 • 2
  შემოსავლებისა და ხარჯების ხელშეკრულებების პირობების კოორდინაცია კონტრაგენტებთან ბიუჯეტთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად და ფინანსური პირობებისა და გადახდის გრაფიკების მოლაპარაკება.
 • 3
  ბანკებთან და ინვესტორებთან ჩართვა დამატებითი დაფინანსების მოზიდვასთან, სასესხო პორტფელის ზედამხედველობასთან და ლიმიტებისა და შეთანხმებების მონიტორინგთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
 • 4
  ფინანსურ ინსტიტუტებთან (ბანკებთან, საბროკერო და სადაზღვევო კომპანიებთან) ყველა კომუნიკაციის მართვა: ურთიერთობების განვითარება, კომპანიის პროფილის გაძლიერება და მომსახურების ყველაზე ხელსაყრელი პირობების უზრუნველყოფა.
ეს შეიძლება უცნაურად გამოიყურებოდეს, მაგრამ ფინანსური დირექტორის მთავარი მიზანი არ არის მხოლოდ ხარჯების დაზოგვა. გაითვალისწინეთ კომპანიაზე ფინანსური ზემოქმედების გამოთვლა არასაკმარისი საბრუნავი კაპიტალის, ზარალის, სიმძლავრის არასაკმარისი გამოყენების, აღჭურვილობის გაუმართაობის და ხელფასების, ქირის და სხვა ფიქსირებული ხარჯების უწყვეტი გადახდის გამო დაბალი საოპერაციო ეფექტურობის პერიოდში. გარდა ამისა, შეაფასეთ არასაკმარისი ფინანსური რესურსების შედეგად არარეალიზებული პროექტების რაოდენობა.

მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდილი ფინანსური დირექტორი კომპეტენტურია კომპანიის ფულის დაზოგვაში, მათი უპირველესი მიზანია კომპანიის თანმიმდევრული და ეფექტური განვითარების უზრუნველყოფა, ხარჯების დაზოგვით.
2. კორპორატიული რესურსების ეფექტური გამოყენების უზრუნველყოფა
ფინანსური დირექტორის გადამწყვეტი საჭიროება წარმოიქმნება, როდესაც ბიზნესი განიცდის მზარდ ხარჯებს, რაც აჭარბებს შემოსავლების ზრდას, არამომგებიანი ტრანზაქციების დაგვიანებულ და არასისტემატურ იდენტიფიცირებას და არალიკვიდური მარაგებისა და პრობლემური დებიტორული ანგარიშების ზრდას. ეს გამოწვევები განსაკუთრებით ეხება საშუალო და მსხვილ საწარმოებს და, თუ მათი გადაჭრა არ არის, შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მათ ფინანსურ ჯანმრთელობას.
ვინაიდან კომპანია გადის აქტიურ ზრდას, ხდება უფრო რთული და უხერხული, მენეჯმენტის ანგარიშგებისთვის ინფორმაციის შეგროვებისა და სისტემატიზაციის ამოცანა ხდება ფინანსური დირექტორისთვის დელეგირებული ცალკე პასუხისმგებლობა. ფინანსური დირექტორი მჭიდროდ თანამშრომლობს გენერალურ მენეჯერთან, ადაპტირებს მენეჯმენტის აღრიცხვას ბიზნესის განვითარებად საჭიროებებთან, უზრუნველყოფს მუდმივ მხარდაჭერას და სთავაზობს გაუმჯობესებას.

ამოცანების ამ მეორე ბლოკის ფარგლებში, ფინანსური დირექტორის უპირველესი მიზანია მართოს ბიზნესისა და მისი კონკრეტული სფეროების მომგებიანობა და მარჟები, აქტივების ბრუნვის ოპტიმიზაციასთან ერთად. ეს მიზანი ძირითადად მიიღწევა მენეჯმენტის აღრიცხვის მკაფიო და გამჭვირვალე სისტემის ჩამოყალიბებით, რომელიც მოიცავს რეგულარული ანგარიშების შექმნას, მათ საფუძვლიან ანალიზს და შედეგების ეფექტურ გადაცემას გენერალურ მენეჯერთან ან კომპანიის მფლობელთან.
3. ბიზნესის დაგეგმვა, ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი და ინვესტიციების კონტროლი
ეს ფუნქცია განსხვავდება წინადან. არსებითად, ფინანსური დირექტორი თამაშობს გადამწყვეტ როლს კომპანიის განვითარების სტრატეგიულ დაგეგმვაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, რომლებიც დაკავშირებულია ახალ ბაზრებზე შესვლასთან, კაპიტალის ინვესტიციებთან ან ახალი ბიზნეს საწარმოების ჩამოყალიბებასთან. ეს ჩართულობა ვრცელდება მინიმუმ ბიზნეს გეგმის, ფინანსური მოდელის და ბიუჯეტის შექმნაზე, რომელიც მოიცავს განვითარების პოტენციური სცენარების გაანგარიშებას და ფინანსური რისკების იდენტიფიცირებას.

ფრილანსერი ფინანსური დირექტორის უპირატესობები

ახლა, როდესაც ჩვენ გავარკვიეთ მთავარი ბუღალტრისა და ფინანსური დირექტორის ცალკეული როლები კომპანიის შიგნით, შემდეგი ნაბიჯი არის იმის გარკვევა, რამდენად მიზანშეწონილია მივმართოთ აუთსორსინგის კომპანიის სერვისებს სრულ განაკვეთზე ფინანსური დირექტორის ნაცვლად?

მიუხედავად იმისა, რომ სრულ განაკვეთზე პერსონალის ყოლა უფრო ჩვეულებრივია ბიზნესის ზოგიერთი მფლობელისთვის, გარე ფინანსური დირექტორის ჩართვა გარკვეულ უპირატესობებს გვთავაზობს:
 • შედეგზე ორიენტირებული სამუშაო: გარე ფინანსური დირექტორი მუშაობს ტექნიკურ მახასიათებლებთან შესაბამისობაში შედეგების მიწოდებაზე, დახარჯული დროისა და შრომის ხარჯების მინიმუმამდე შემცირებაზე.
 • ხარჯების ეფექტურობა: გარე პროფესიონალის დაქირავება გამორიცხავს ფიქსირებული ხელფასის, სოციალური პაკეტების და შეღავათების საჭიროებას, რაც პოტენციურად გამოიწვევს კომპანიის ხარჯების დაზოგვას.
 • საკითხის მოქნილი გადაწყვეტა: პრობლემური საკითხები შეიძლება განიხილებოდეს პუნქტ-ქულაზე და, საჭიროების შემთხვევაში, გარე ფინანსურ დირექტორს შეუძლია პირადად დაესწროს მათ, უზრუნველყოს მოქნილი და ეფექტური მიდგომა.
გარდა ამისა, ფრილანსერი ფინანსური დირექტორი არის ოდნავ ნაკლებად მიკერძოებული და უფრო ავტონომიური, მას შეუძლია უზრუნველყოს უფრო დამოუკიდებელი კონტროლი მთავარი ბუღალტერის მუშაობაზე (ბუღალტრული აღრიცხვის შენარჩუნებისა და მართვის მიზნებისთვის საჭირო მონაცემების მიწოდების თვალსაზრისით), უშვებს ნაკლებ შეცდომებს. რადგან ის მუშაობს შედეგისთვის - არა ხელფასისთვის.
თითოეული კომპანია იღებს გადაწყვეტილებას სრულ განაკვეთზე ან თავისუფალი ფინანსური დირექტორის აყვანის შესახებ ინდივიდუალურად. სტრატეგია დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, როგორიცაა კომპანიის სასიცოცხლო ციკლი და ზომა, ინდუსტრიის სპეციფიკა, დაგროვილი პრობლემების რაოდენობა და მასშტაბი, ასევე ბიზნესის მფლობელის პიროვნული თვისებები, პრეფერენციები, ხედვა და გეგმები. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ზუსტად გაირკვეს, თუ რომელი ფუნქციები და ამოცანები სრულდება ცუდად ან საერთოდ არ სრულდება ფინანსური თვალსაზრისით, რა ინფორმაცია სჭირდება კომპანიის მენეჯმენტს, რა ფორმატში და რა სიხშირით.
თუ თქვენი ბიზნესის დამოუკიდებლად დიაგნოსტიკა რთულია, შეგიძლიათ მიმართოთ სპეციალისტებს: JUST Finance გუნდი სიამოვნებით დაგეხმარებათ, გამოიტანს ყველა საჭირო დასკვნას და შემოგთავაზებთ კონკრეტულ ნაბიჯებს თქვენი კომპანიის ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. დაგვიკავშირდით დეტალების განსახილველად.

მოგეწონათ სტატია? გაგვიზიარე შენი აზრი

გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram