⭐️ თქვენ იმყოფებით JUST Advisors-ის ბლოგში, სადაც გიამბობთ საქართველოში სამართლებრივი ცხოვრების შესახებ. ✋ სტატიები მომზადებულია ექსპერტების მიერ, თუმცა მიაქციეთ ყურადღება გამოქვეყნების თარიღს, ვინაიდან შესაძლოა დროის გასვლასთან ერთად აქტუალობა დაკარგოს. გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება კანონმდებლობისა ტარიფების შესაძლო ცვლილებებს და სხვა ✈️ არ გამოტოვოთ სიახლეები და გამოგვიწერეთ შემდეგ პლატფორმებზე: instagram, facebook, telegram

საქართველოში უკანონო ფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვის (გამოსახლების) წესი

შესაძლებელია თუ არა კეთილსინდისიერი ან არაკეთილსინდისიერი მოიჯარის გამოსახლება, ვის და რა წესით შეუძლია აღნიშნული ქმედების განხორციელება, უნდა მივმართოთ თუ არა პოლიციას და რას უნდა ველოდოთ მათგან, როგორ დაიცვათ თქვენი უფლებები და გადავწყვიტოთ საკითხი ცივილურად - წაიკითხეთ შენიშვნაში
2024 წლის 30 იანვარი
შესაძლებელია თუ არა კეთილსინდისიერი ან არაკეთილსინდისიერი მოიჯარის გამოსახლება, ვის და რა წესით შეუძლია აღნიშნული ქმედების განხორციელება, უნდა მივმართოთ თუ არა პოლიციას და რას უნდა ველოდოთ მათგან, როგორ დაიცვათ თქვენი უფლებები და გადავწყვიტოთ საკითხი ცივილურად - წაიკითხეთ შენიშვნაში

ძირითადი წესები:

 • 1
  მხოლოდ მესაკუთრეს აქვს უფლება მოითხოვოს უკანონო ფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა (გამოსახლება)
  • მესაკუთრეს, თუ მისი საცხოვრებელი ფართი დაკავებულია ხელშეკრულების დადების გარეშე, მათ შორის, თუ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა არის გასული ან შეწყვეტილი.
  • მეიჯარეს (თუ ის ამავე დროს არის უძრავი ქონების მესაკუთრე) - თუ მას აქვს მოქმედი ხელშეკრულება უძრავ ქონებაზე.
 • 2
  კონკრეტული შემთხვევები:
  • იჯარის ხელშეკრულებას მოქმედების ვადა გავიდა და მოიჯარე არ ათავისუფლებს ფართს, გადახდის შემთხვევაშიც კი, მესაკუთრეს უფლება აქვს მოითხოვოს შენობის დაცლა და გათავისუფლება.
  • იჯარის ხელშეკრულება შეწყდა ვადაზე ადრე ხელშეკრულების პირობчების შესაბამისად, მაგალითად: მოიჯარე არ იხდის და არღვევს შენობის მიზნობრივი გამოყენების მოთხოვნებს.

პასუხები შესაძლო კითხვებზე:

 1. თუ მივმართავთ პოლიციას დახმარებისთვის, მივაღწევთ თუ არა შედეგს?
— არა. რადგან გამოსახლების ერთადერთი კანონიერი გზა გახლავთ  სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოსახლება.
2. მაშინაც კი, თუ მე ვარ მესაკუთრე და ჩემს ბინაში „თავშეყრის ადგილი“ მოაწყვეს?
დიახ, თუნდაც ასეთ შემთხვევებში. პოლიციას შეუძლია მხოლოდ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დააკიკისრება, მაგრამ არ აქვს გამოსახლების უფლება
3. რა დრო სჭირდება სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებას?
საქმის პირველ ინსტანციაში განხილვის ვადა საშუალოდ 6-დან 12 თვემდე მერყეობს. გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში საქმე განიხილება სააპელაციო და საკასაციო წესით, როგორც წესი, თითოეულ ინსტანციაში 6 თვის განმავლობაში. გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემდეგ იწყება სააღსრულებო წარმოება. ანუ მთელი პროცესი შეიძლება საშუალოდ 1-დან 2 წლამდე გაგრძელდეს
4. მექნება თუ არა სასამართლო ხარჯები? შევძლებ მათ კომპენსირებას? რა თანხა მჭირდება ადვოკატის მომსახურებისთვის?
ხარჯები ამ შემთხვევაში:
 • სახელმწიფო ბაჟი სასამართლოში სარჩელის შეტანისთვის - 60 ლარი
 • საჩივარი, საჭიროების შემთხვევაში სააპელაციო სასართლოში გასაჩივრება - 150 ლარი / საჩივარი ფიზიკური პირისთვის
 • საკასაციო საჩივარი - 300 ლარი / საჩივარი ფიზიკური პირისთვის
 • სააღსრულებო წარმოების დაწყება უძრავი ქონების ღირებულების არანაკლებ 1%
 • ასევე სარჩელის ასლის გაგზავნისთვის საფოსტო მომსახურების ხარჯები, რომელიც დამოკიდებულია რეგიონის მიხედვით.
სასამართლოს დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, სასამართლო ავალდებულებს მოპასუხეს ზემოთ ჩამოთვლილი ხარჯების აუნაზღაურებას. ასევე შეიძლება წარმოიშვას თარჯიმანისა და ნოტარიუსის მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ ანაზღაურდება. რაც შეეხება ადვოკატის მომსახურების ხარჯს, შეიძლება მოსამართლის შეხედულებისამებრ ანაზღაურდეს დაახლოებით 4%-ის ოდენობით.
5. კიდევ რა სახის ანაზღაურება შეიძლება მოსთხოვოს მესაკუთრემ „თვითნებურად დამკავებელს“?
ზარალის ანაზღაურება გადაუხდელ ქირაზე ან იმ ქირის ოდენობა, რომელიც მესაკუთრემ გადაიხადა მის მიერ ნაქირავებ ბინაში, იძულებით ცხოვრებისას.
გახსოვდეთ, რომ ამ მოთხოვნებისთვის გადაიხდება ცალკე სახელმწიფო ბაჟი (პირველ ინსტანციაში) მოთხოვნილი თანხის 3% და მაქსიმუმ 3000 ლარის ოდენობით, თუ მოპასუხე ფიზიკური პირია.
6. არსებობს თუ არა ადამიანთა კატეგორია, რომელთა გამოსახლება არ შეიძლება საფუძვლების არსებობის შემთხვევაშიც? ან რამდენად რთულია მათი გამოსახლების პროცედურა?
არსებობს ადამიანთა გარკვეული კატეგორია, რომელთა გამოსახლება შეიძლება გართულდეს:
 • არასრულწლოვნები
 • სოციალურ სააგენტოში რეგისტრირებული პირები: დაბალი შემოსავლის მქონე პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები
 • პირები, რომელთაც არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი
 • პირები, რომელთაც არ გააჩნიათ შემოსავლის წყარო
7. აქვს თუ არა მნიშვნელობა ფლობს თუ არა მესაკუთრე ან ფართის „თვითნებურად დამკავებელი“ საქართველოს მოქალაქეობას ან ბინადრობის ნებართვას? თუ ეს წესი ყველასთვის ერთნაირია?
ყველა თანასწორია კანონის წინაშე

მოგეწონათ სტატია? გაგვიზიარე შენი აზრი

გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram