როგორ მივიღოთ საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა

აღნიშნული ბინადრობის ნებართვა გაიცემა 6 წლამდე ვადით
1 ნოემბერი, 2023
ნიკოლოზ გოგიაშვილი, იურისტი JUST Advisors-ში
„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი საქართველოს ყოფილ მოქალაქეებს აძლევს საშუალებას მიიღონ საქართველოში ბინადრობის ნებართვა. ამისათვის მათ იუსტიციის სახლის მეშვეობით უნდა მიმართონ განცხადებით სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს. თუ არ გამოვლინდება უარის თქმის საფუძვლები, 10-დან 30 დღემდე ვადაში (დამოკიდებულია გადახდილ განცხადების განხილვის საფასურზე) მიიღებთ ბინადრობის ნებართვას 6 წლამდე ვადით.
95 ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ უფლება საქართველოში შემოვიდნენ ვიზის გარეშე და იმყოფებოდნენ კალენდარული წლის განმავლობაში. ყველა სხვა უცხოელს სჭირდება ვიზა.  მაგრამ ხანგრძლივი ცხოვრებისთვის ყველა მათგან სჭირდება საქართველოში ბინადრობის ნებართვა. როგორც წინა სტატიებში ვწერდით, ბინადრობის ნებართვის მიღების სხვადასხვა საფუძვლები არსებობს:
 • 1
  ბიზნესის წარმოების გზით
 • 2
  საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიაში დასაქმების ან საქართველოში ავტორიზებულ სასწავლო დაწესებულებაში სწავლის გზით
 • 3
  ქონების შეძენით ან საქართველოს ეკონომიკაში განხორციელებული ინვესტიციის გზით
 • 4
  ოჯახის გაერთიანების გზით
საერთო ჯამში 2022 წელს 24 ათასზე მეტმა უცხოელმა მიიღო ბინადრობის ნებართვა, საიდანაც უარების რაოდენობა 16% შეადგენს. საყურადღებოა, რომ ნებართვაზე დადებითი შედეგის მიღების ყველაზე დიდი ალბათობა - 90%-ზე მეტი - ყოფილი მოქალაქეების განცხადების შემთხვევაშია.

ნებართვის მიღების საფუძველი

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლით ჩამოთვლილია საქართველოში ბინადრობის ნებართვის სახეები. აღნიშნული მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულია საქართველოს ყოფილი მოქალაქეებისათვის (რომლებმაც ამა თუ იმ საფუძვლით დაკარგეს საქართველოს მოქალაქეობა) ბინადრობის ნებართვა.

როგორც წესი, საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა ხდება სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვების გამო, როდესაც საქართველოს მოქალაქე არ გაივლის საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნების პროცედურას (ამის შესახებ დაწვრილებით შეგიძლიათ იხილოთ აქ). ბინადრობის ნებართვის მოპოვება ყოფილ მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერ დროს საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე პრეზიდენტის გადაწყვეტილების მიღებისთანავე (მაგალითად  მოქალაქეობის შენარჩუნებაზე პრეზიდენტის მხრიდან უარის შედეგად).

ყოფილი მოქალაქეებისათვის ბინადრობის ნებართვა გაიცემა 6 წლამდე ვადით (გათვალისწინებულია ზემოთხსენებული კანონის მე-16 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით). შემდგომში შესაძლებელია მისი გაგრძელება.

საჭირო დოკუმენტები

ბინადრობის ნებართვის მისაღებად პირადად ან წარმომადგენლის დახმარებით შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოთ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს იუსტიციის სახლის მეშვეობით. განცხადების გარდა, აუცილებლად წარმოსადგენია:

 • ფოტო 3x4.
 • საზღვარგარეთის პასპორტი.
 • საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგალითად, პრეზიდენტის გადაწყვეტილების ასლი).

განცხადების განხილვის ვადა დამოკიდებულია გადახდილ საფასურზე:

 • 30 დღე - 300 ლარი.
 • 20 დღე - 450 ლარი.
 • 10 დღე - 600 ლარი.
განცხადების განხილვის ვადაში სააგენტო ამოწმებს უარის თქმის საფუძვლების არსებობას, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონის მე-18 მუხლით. თუ გამოვლინდება კანონით გათვალისწინებული რომელიმე უარის თქმის საფუძველი (მაგალითად, განმცხადებელმა წარმოადგინა ყალბი ან იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტი), სააგენტო მოამზადებს გადაწყვეტილებას უარის თქმის შესახებ. თუ უარის თქმის საფუძველი არ გამოვლინდა და განმცხადებელმა დააკმაყოფილა კანონის მოთხოვნები, სააგენტო გასცემს ბინადრობის ნებართვას.

ნებართვაზე უარის გასაჩივრება

სააგენტოს მხრიდან ნებართვის გაცემაზე უარის შემთხვევაში კანონით გათვალისწინებულია გადაწყვეტილების გასაჩივრების ერთთვიანი ვადა. გამომდინარე იქიდან, რომ სააგენტოს არ ჰყავს ზემდგომი ორგანო, უარის გასაჩივრება ხდება სასამართლოში. გასაჩივრებისთვის სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა 100 ლარია.

ბინადრობის ნებართვას ბევრი დადებითი გააჩნია. გარდა იმისა, რომ შესაძლებელია ე.წ. ვიზარანის გარეშე საქართველოში ხანგრძლივად დარჩენა, ბინადრობის ნებართვის მქონეს შეუძლია მიმართოს განცხადებით შენგენის ზონის ვიზაზე საქართველოში არსებულ უცხო ქვეყნის წარმომადგენლობებს, და ამასთან, იძენს შესაძლებლობას მომავალში მიიღოს მუდმივი ბინადრობის ნებართვა და საქართველოს მოქალაქეობაც კი.
JUST Advisors დაგეხმარებათ მოამზადოთ ქეისი საქართველოში დროებითი, მუდმივი ბინადრობის ნებართვის ან საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად. დაგეხმარებით შეაგროვოთ და მოამზადოთ ყველა საჭირო დოკუმენტი, ყველა ეტაპზე თქვენს გვერდით ვიქნებით, დაწყებული განცხადების ჩაბარებით, დამთავრებული უარის  სასამართლოში გასაჩივრებით.

მოგეწონათ სტატია? გაგვიზიარე შენი აზრი

გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram