⭐️ თქვენ იმყოფებით JUST Advisors-ის ბლოგში, სადაც გიამბობთ საქართველოში სამართლებრივი ცხოვრების შესახებ. ✋ სტატიები მომზადებულია ექსპერტების მიერ, თუმცა მიაქციეთ ყურადღება გამოქვეყნების თარიღს, ვინაიდან შესაძლოა დროის გასვლასთან ერთად აქტუალობა დაკარგოს. გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება კანონმდებლობისა ტარიფების შესაძლო ცვლილებებს და სხვა ✈️ არ გამოტოვოთ სიახლეები და გამოგვიწერეთ შემდეგ პლატფორმებზე: instagram, facebook, telegram

ვის და როგორ შეუძლია საჩუქრების მიღება საქართველოში

რა ნიშნავს საჩუქარი საქართველოს კანონმდებლობით? შეუძლია თუ არა ყველას საჩუქრების მიღება? შეიძლება თუ არა საჩუქრის სიხარული დაჩრდილოს გადასახადების გადახდის ვალდებულებამ?
29 დეკემბერი 2023
საახალწლოდ ჩვენ ყველანი ვჩუქნით საჩუქრებს - ნათესავებს, მეგობრებს, პარტნიორებს, კოლეგებს.
ამის შესახებ ჩვენ ვკითხეთ JUST tovlis babua-ს და მივიღეთ შემდეგი პასუხები:
საჩუქარი არის ნებისმიერი ქონება, რომელიც არ არის აკრძალული სამეურნეო ბრუნვაში. ფულიც ქონებაა და ასევე შეიძლება იყოს საჩუქრის საგანი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ხაზს უსვამს, რომ ქონება შეიძლება მიჩნეულ იყოს საჩუქრად თუ იგი გადაეცემა ერთი პირის მიერ მეორეს უსასყიდლოდ და დასაჩუქრებული თანახმაა აღნიშნულზე.

იბეგრება თუ არა საჩუქარი საშემოსავლო გადასახადით? ამ დროს მნიშვნელოვანია თუ არა საჩუქარი თქვენს მიერ მიღებულია კომპანიისგან თუ ფიზიკური პირისგან?

თუ კალენდარული წლის განმავლობაში ერთი ფიზიკური პირისგან მიღებული საჩუქრების ღირებულება აღემატება 1000 ლარს, მოგიწევთ საშემოსავლო გადასახადის გადახდა გადამეტებულ თანხაზე 20%-ის ოდენობით. ეს წესი არ ვრცელდება პირველი და მე-2 რიგის ოჯახის წევრებისგან (მშობლები, შვილები, ძმები/დები, ბებიები/ბაბუები, დეიდები/მამიდები/ბიძები) მიღებულ საჩუქრებზე. თუ თქვენ მიიღეთ საჩუქარი კომპანიისგან ან ინდივიდუალური მეწარმესგან, ისინი წარმოადგენენ თქვენ საგადასახადო აგენტს და გადასახადების გადახდაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მათ.

საჩუქრების საჯარო მოსამსახურეთათვის

საჯარო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ საჩუქრებთან მიმართებაში მოქმედებს უფრო მკაცრი წესები. “კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილია დამატებითი მოთხოვნები:
  • საჩუქარი საჯარო მოსამსახურისთვის არის საჯარო მოსამსახურისათვის, მისი ოჯახის წევრისათვის უსასყიდლოდ ან შეღავათიანი პირობებით გადაცემული ქონება ან გაწეული მომსახურება, ქონებრივი ვალდებულებისაგან სრულად ან ნაწილობრივ გათავისუფლება, რომელიც წარმოადგენს საერთო წესიდან გამონაკლისს.
  • საჯარო მოსამსახურის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრების ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს მისი თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 15%-ს, ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრებისა – 5%-ს, თუ ეს საჩუქრები მიღებული არ არის ერთი წყაროდან.
  • საჯარო მოსამსახურის ოჯახის თითოეული წევრის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრების ჯამური ღირებულება ოჯახის თითოეულ წევრზე არ უნდა აღემატებოდეს 1 000 ლარს, ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრებისა – 500 ლარს, თუ ეს საჩუქრები მიღებული არ არის ერთი წყაროდან.

კორპორატიული საჩუქრები

უნდა გადავიხადოთ თუ არა გადასახადები საჩუქრებზე, რომელსაც კომპანია ჩუქნის თანამშრომლებს ან/და მათ შვილებს?
- დიახ, ამ შემთხვევაში თანამშრომელი არის მატერიალური სარგებლის მიმღები პირი. საშემოსავლო გადასახადი საჩუქრის (რა ფორმითაც არ უნდა იყოს საჩუქრი) ღირებულებიდან 20% შეადგენს.

საჩუქრები შეიძლება განეკუთვნოს წარმომადგენლობით ხარჯები და არ დაიბეგროს თუ ერთდროულად დაკმაყოფილებულია შემდეგი კრიტერიუმები:
  • კომპანია თავის კლიენტებსა და პარტნიორებს ჩუქნის ბრენდირებულ საჩუქრებს, რითაც ავრცელებს ინფორმაციას თავისა და თავის სერვისების შესახებ (იდეალურია თუ საჩუქარზე არის ლოგო) და
  • ამ საჩუქრების ღირებულება (2023 წლის სხვა წარმომადგენლობით ხარჯებთან ერთად) არ აღემატება 2022 წლის მოგების ან 2023 წლის შემოსავლების 1%-ს (კომპანიებისთვის, რომლებიც დარეგისტრირდა 2023 წელს) და
  • კომპანიას შეუძლია დაამტკიცოს კლიენტისთვის საჩუქრის მიწოდების ფაქტი (ფოტო, სამადლობელი წერილები ან მესიჯი, შეთანხმება კურიერის სერვისთან კლიენტების მისამართების ჩამონათვალით).
როგორ ვიმოქმედოთ როდესაც რომელიმე კრიტერიუმი არ არის დაკმაყოფილებული?
  • თუ კომპანია საჩუქარს ჩუქნის ფიზიკურ პირს და საჩუქრის ღირებულება არ აღემატება 1000 ლარს, მაშინ ასეთი საჩუქარი ითვლება ეკონომიკურად გაუმართლებელ ხარჯად და მჩუქებელი იბეგრება მოგების გადასახადით 15%-ის ოდენობით.
  • თუ საჩუქრის ღირებულება აღემატება 1000 ლარს, მაშინ ასეთი საჩუქარი განიხილება როგორც დასაჩუქრებულის მატერიალური სარგებელი და მჩუქებელი იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით 20%-ის ოდენობით.

მოგეწონათ სტატია? გაგვიზიარე შენი აზრი

გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram